תיאור המקצוע

 

המקצוע לשון הכולל 2 יח"ל, נלמד במשך שנתיים והתלמידים נבחנים על שני שאלונים:

  • בכיתה י'   - שאלון א'
  • בכיתה יא' - שאלון ב'

תלמיד הנכשל בעברית, לא יהא זכאי לתעודת בגרות

אפשר לתאר את העיסוק בשפה סביב ארבע יחידות הלשון האלה: המילה, הצירוף (הכבול והחופשי), המשפט, הטקסט. היחידה הראשונה - המילה - נכללת בשלוש היחידות שאחריה; היחידה השנייה - הצירוף - נכללת בשתיים שאחריה וכן הלאה. מעבר ליחידות הלשון האלה - ביניהן ובתוכן - קיים ההקשר: הטקסטואלי, החברתי והתרבותי.

 

 

יחידות הלשון האלה הן נקודות המוצא לארגון פרקי התכנית, והקשרים ביניהן יבואו לידי ביטוי בקשרים בין הפרקים. דרך הלימוד יכולה להיות דו-כיוונית - מן היחידה הקטנה אל היחידה הגדולה, או מן היחידה הגדולה אל היחידה הקטנה. 

פירוט פרקי התכנית :

 

  

 

 

 

 תוכנית לימודים

 

 תכנית הלימודים בלשון כוללת 2 יחידות לימוד ומחולקת לשתי בחינות בגרות. בחינת הבגרות הראשונה
 מהווה  40% מציון הבגרות הסופי והבחינה השנייה מהווה 60%.
 יחידה ראשונה-שאלון א'-007
 במהלך השנה נלמדים נושאי הלימוד במקביל, כשהדגש הוא על פרק ההבנה וההבעה. יצוין שהמאמר המרכזי
 במבחן מהווה בסיס לשאלות בפרקים האחרים.
 
 פרק א'- הבנה והבעה  (בבחינת הבגרות ערך הפרק הוא 50 נקודות)
 הבנת הנקרא: תעודת הזהות של הטקסט,הכותרת, רעיון מרכזי של פסקה ושל טקסט, לכידות וקישוריות,
 איזכורים, מילות הקישור, אמצעים רטוריים. הבעה: כתיבת דעה/טיעון, סיכום כולל
 ובורר, טקסטים מסוגות שונות,המרה מסוגה לסוגה, סיכום הטקסט, תרשים זרימה, הפקת טקסט מתוך מידע
 בלתי מילולי: היצג גרפי, טבלה וגרף.
 
 פרק ב'- אוצר המילים והמשמעים,שם המספר ומילות יחס  (בבחינת הבגרות ערך הפרק הוא 26
 נקודות)
 אוצר המילים והמשמעים: נושא זה עוסק בהגדרות מילונייות שונות תוך השוואה בין מילונים שונים (אבן-
 שושן,מילון ההווה ורב-מילים). בפרק זה נעסוק בהרחבה במושגים מתחום הסמנטיקה כמו: ניגודיות, נרדפות,
 היכללות, שדה סמנטי,פוליסמיה, הומונימיה, הומוגרפים והומונימים, מטאפורה, משלב לשוני וסלנג. (בבחינת
 הבגרות 21 נקודות). שם המספר: הכרת כללי ההגייה הנכונה של המספרים בעברית.                               
 מילות היחס: הכרת ההגייה הנכונה של מילות היחס בעברית.
 
 פרק ג' – תחביר ומערכת הצורות  (בבחינת הבגרות ערך הפרק הוא 24 נקודות)
 פרק זה כולל שמונה שאלות: ארבע שאלות מתחום התחביר וארבע שאלות מתחום מערכת הצורות. על
 התלמיד לענות על ארבע שאלות מתוך השמונה.
 תחביר: הכרת חלקי הדיבר השונים, צירופים שמניים,צירופי סמיכות על סוגיהם השונים, המרות צירופים, צירוף
 חופשי וכבול, תיקוני לשון בסמיכות, מילות קישור. הבחנה בין סוגי משפטים: פעלי פשוט, מאוחה ומורכב.
 נושא, נשוא, משלים פועל ומשלים שם (לוואי). המרות מדיבור ישיר לדיבור עקיף ולהיפך, תקינות
 תחבירית. מערכת הצורות פועל ושם העצם: הפועל- מאפייני הפועל,הבניינים-המרות ומשמעויות הבניינים,
 דיוקי הגייה בפועל, שימושי הבינוני, גזרת המרובעים, גזרת חסרי פ' הפועל נ' (חפ"נ), גזרת חסרי פ' הפועל
 י.צ. (חפי"צ). שם העצם- צורן גזירה וצורן נטייה, דרכי תצורה של שם העצם: שאילה מלועזית, הלחם,בסיסים.  
 
 
 יחידה שנייה- שאלון ב' 008
 
 נושאי הלימוד ביחידה זו הם הרחבה והעמקה של נושאי הלימוד מהיחידה הראשונה. יצוין שלא ניתן להיבחן על
 היחידה השנייה ללא היחידה הראשונה. גם ביחידה זו לימוד הפרקים השונים נעשה במקביל.
 
 פרק א'-הבנה והבעה  (בבחינת הבגרות ערך הפרק הוא 50 נקודות)
 הבנת הנקרא: בפרק זה יכירו התלמידים סוגי מאמרים שונים: מאמר טיעוני, מאמר פרשנות וביקורת ומאמר
 מידע. הבעה: כתיבת מאמר טיעון- "פיצוח" משימת הכתיבה, תכנון הכתיבה, מבנה הפסקה, רציפות, לכידות
 וקישוריות. מבנים שונים של מאמרים-מאמר עימות, בעיה ופתרונה, מאמר בעל היבטים שונים ומאמר
 תגובה. לשון המקורות- לשון המקרא ולשון חז"ל- תופעות לשוניות והשוואה בין רובדי הלשון.
 פרק ב'-תחביר (בבחינת הבגרות ערך הפרק הוא 24 נקודות)
 המשפט הפשוט-פעלי ושמני, פנייה,הסגר,תמורה. משפט בעל חלקים כוללים,משפט מאוחה, זיהוי תפקידי כל
 הפסוקיות במשפט המורכב, המרות של מבנים תחביריים, מבנים תחביריים מורכבים. משפט בעל נושא סתמי,
 משפט ייחוד, דו משמעות ותקינות תחבירית.
 פרק ג'-מערכת הצורות (בבחינת הבגרות ערך הפרק 26 נקודות)
 הפרק כולל את מערכת הפועל ומערכת שם העצם. הפועל- כל גזרות הפועל: שלמים, מרובעים, חפ"נ, חפי"צ,
 נפ"א, נפי"ו, נל"א, נלי"ה, עו"י, ע"ע ודיוקי הגייה בפועל. שם-העצם- דרכי תצורת שם העצם- גזירה קווית
 וגזירה מסורגת ושורש תנייני.

 

בית ספר ש.י עגנון , רח' שפינוזה , רמת הרצל , נתניה. טלפון: 09-8844999, פקס: 09-8847733, דוא"ל: agnon_school@walla.com